PRAKSEOLOGIA jest ogólnopolskim czasopismem ukazującym się nieprzerwanie od 1962 roku, przez pierwsze cztery lata jako „Materiały prakseologiczne”. Jest forum dyskusji nad sprawnością i etycznością działania oraz prezentacji dokonań naukowych, odwołujących się zarówno do filozofii, jak i innych dyscyplin, w tym dyscyplin praktycznych. Szczególne miejsce wśród tych ostatnich zajmują teoria organizacji i zarządzania, będące przedmiotem sprawnościowej refleksji i badań od początku istnienia czasopisma. Stopniowo owa refleksja zaczęła być poszerzana o wątki etyczne, co sprawiło, że problematyka etyki życia gospodarczego stanowi znaczącą część zawartości pisma. W „Prakseologii” publikowane są teksty zaawansowane teoretycznie, w wielu przypadkach prezentujące wyniki badań empirycznych, nawiązujące do tradycji, ale i do najnowszych osiągnięć nauki. Publikujemy również polemiki, dyskusje i recenzje książek. Najnowszy numer pisma poświęcony jest  szczególnie koncepcji filozofii przedsiębiorstwa prezentowanej przez Józefa M. I. Bocheńskiego OP (patrz: Treść numeru 162)

„Prakseologia” jest wydawana w kooperacji Instytutu Filozofii i Socjologii PAN i Akademii Leona Koźmińskiego. Przewodniczącym Rady Redakcyjnej pisma jest Wojciech W. Gasparski (od 2006 r., wcześniej Redaktor naczelny), a Redaktorem naczelnym jest od 2020 r. Marcin W. Bukała.

„Prakseologia” znajduje się na prestiżowej liście czasopism punktowanych ERIH (European Reference Index for the Humanities) oraz w bazie SCOPUS. Według obecnie obowiązującej punktacji ministerialnej za publikacje w „Prakseologii” przyznawanych jest 40 pkt.

główna strona pisma: https://journals.kozminski.edu.pl/pl/journal/prakseologia

adres e-mail: prakseologia@kozminski.edu.pl

*

NAJNOWSZE NUMERY:

161/2019  Prakseologia 161

162/2020 Prakseologia 162

163/2021 Prakseologia 163